INFORMAȚII DE CONFIDENȚIALITATE Euroconnect Bacău Srl

Informații către partea interesată în temeiul și în sensul Regulamentului UE nr. 679/2016

Aceste informații sunt furnizate cu respectarea legislației privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal și, prin urmare, în temeiul și în sensul Regulamentului UE nr. 679/2016 (cunoscut în mod obișnuit ca GDPR: Regulamentul general privind protecția datelor).

Acest tratament se va baza pe principiile corectitudinii, legalității și transparenței, protejarea vieții private și a drepturilor dumneavoastră, astfel de date trebuind păstrate într-o formă care să permită identificarea părților interesate pe o perioadă de timp care nu depășește realizarea scopurilor pentru care sunt prelucrate și în scopuri specifice, explicite și legitime, și ulterior prelucrate într-un mod care nu este incompatibil cu aceste scopuri. Datele solicitate trebuie să fie adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate, exacte și, dacă este necesar, actualizate; trebuie luate toate măsurile rezonabile pentru a șterge sau corecta cu promptitudine datele inexacte în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate.

Prin urmare, în conformitate cu legislația menționată anterior, oferim părții interesate următoarele informații.

RESPONSABILUL PRELUCRĂRII DATELOR

Prin implementarea procedurii de înregistrare pe site-urile: https://comparatot.ro și subdomeniile aferente și pe paginile dedicate ale rețelelor sociale și în Aplicațiile APP conectate la acestea, Subiecții/Utilizatorii își comunică în mod voluntar datele personale către Euroconnect Bacău Srl.

SCOPUL UTILIZĂRII DATELOR

Prelucrarea datelor va urmări scopurile inerente mandatului specific conferit și are ca scop executarea corectă si completă a acestei misiuni: servicii energetice și gaze, eficiență energetică, telefonie și inchiriere operațională și în cazul în care utilizatorul și-a dat acordul la momentul activării serviciului sau exprimarea acestuia ulterior și până la revocarea acestuia, datele dumneavoastra personale pot fi prelucrate de către Euroconnect Bacău Srl pentru trimiterea de comunicări publicitare, comerciale și promoționale, vânzări directe pe produse, servicii și evenimente ( în continuare denumite colectiv „activități de marketing”) de către Euroconnect Bacău Srl.

Datele vor fi prelucrate în principal în Italia și România sau în alte țări UE, dar ar putea avea loc și în țări din afara UE dacă este necesar pentru executarea unui contract încheiat cu utilizatorul, sau în executarea unor măsuri precontractuale dar cu respectarea garanţiilor şi a drepturilor părţilor interesate.

BAZA LEGALĂ PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

În conformitate cu Regulamentul UE 2016/679, prelucrarea efectuată de noi trebuie să aibă întotdeauna un temei legal. Prelucrarea datelor dumneavoastră este necesară pentru executarea măsurilor precontractuale sau a obligațiilor contractuale. Fără acordul cu privire la scopurile prelucrării nu va fi posibilă furnizarea serviciului.

DESTINARII DATELOR PERSONALE

Datele nu vor fi dezvăluite, dar pot fi comunicate terților/partenerilor acolo unde este necesar pentru furnizarea serviciului, precum și persoanelor care îndeplinesc sarcini tehnice sau organizatorice în numele Euroconnect Bacau Srl efectuate pentru furnizarea serviciilor solicitate.

Subiecții care prelucrează datele în numele Euroconnect Bacău Srl au fost autorizați ca Procesori de Date printr-un document scris specific.

Datele personale ale utilizatorilor vor fi transmise companiilor prestatoare de servicii exclusiv pentru a permite utilizarea serviciilor solicitate, Euroconnect Bacau Srl colaborează în prezent cu Terti/Parteneri cărora, in consecință, le vor fi comunicate datele utilizatorilor care utilizează serviciul respectiv, categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal sunt: companiile furnizoare din sectorul energetic, telefonie, software, hardware, companii IT si firme de închiriere de echipamente IT

PERIOADA DE PĂSTRARE A DATELOR ȘI CRITERIILE UTILIZATE PENTRU DETERMINAREA EI

Datele personale ale utilizatorilor vor fi stocate de Euroconnect Bacau Srl, cu respectarea legislației în vigoare în materie, pe o perioadă de timp care nu o depășește pe cea necesară scopurilor pentru care au fost colectate și prelucrate.

În special, datele personale ale utilizatorului/clientului vor fi stocate și prelucrate atâta timp cât clientul își păstrează profilul de utilizator Euroconnect Bacău Srl și din momentul în care profilul de utilizator este anulat, ca răspuns la solicitarea părții interesate, Euroconnect Bacău Srl se obligă să rectifice și să anuleze datele cu caracter personal ale utilizatorului, într-un termen rezonabil și cu respectarea legislației în vigoare.

În conformitate cu principiile proporționalității și necesității, datele cu caracter personal vor fi stocate într-o formă care să permită identificarea persoanelor vizate pentru o perioadă de timp care nu depășește atingerea scopurilor pentru care sunt prelucrate, adică ținând cont de: necesitatea de a continua să stocheze datele cu caracter personal colectate pentru a oferi serviciile convenite cu utilizatorul sau pentru a proteja interesul legitim al Operatorului de date, așa cum este descris în scopurile menționate mai sus și existența unor obligații de reglementare specifice (legislație cod, legislație împotriva spălării banilor, legislație privind serviciile de investiții, legislație privind monitorizarea fiscală etc.) sau contracte care fac necesară prelucrarea și stocarea datelor pentru anumite perioade de timp.

INTENȚIA DE A TRANSFER DATE ÎNTR-O ȚARĂ TERȚĂ

Prelucrarea va avea loc în principal în Italia și România sau în alte țări UE, dar ar putea avea loc și în țări din afara UE dacă este considerată funcțională pentru îndeplinirea eficientă a scopurilor urmărite cu respectarea garanțiilor și drepturilor părților interesate.

În cele mai multe cazuri, datele vor fi partajate cu Procesori de date stabiliți în țări terțe, dar care fac obiectul unei Decizii de adecvare (Elveția) pe care Operatorul de date o folosește pentru sarcini funcționale (Securitate IT).

Utilizatorul poate oricând prin trimiterea unei comunicări către Operatorul de date să solicite informații cu privire la metodele unei astfel de prelucrare.

DREPTURILE PĂRȚII INTERESATE ȘI DREPTUL DE A FORMULA O PLÂNGERE AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE

Utilizatorul poate oricând, prin trimiterea unei comunicări către Operatorul de date Euroconnect Bacău Srl, să își exercite drepturile, inclusiv: retragerea consimțământului, accesul la datele cu caracter personal și rectificarea sau anularea acestora sau limitarea prelucrării care îl privesc sau să se opună tratării acestora, pe lângă dreptul la transferul datelor.

Vă informăm că, în cazul în care considerați că drepturile dumneavoastră au fost încălcate de către Operatorul de date și/sau de către o terță parte, aveți dreptul de a depune o plângere la Garantul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal și/sau la altă autoritate de supraveghere competentă în temeiul GDPR.

PRELUCRAREA DATELOR SENSIBILE/SPECIALE

Datele furnizate pentru desfășurarea corectă a activității furnizate pot fi și de natură sensibilă/particulară. Prelucrarea datelor sensibile/particulare trebuie să aibă loc numai în cazuri speciale, inclusiv în cazul în care persoana interesată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date pentru unul sau mai multe scopuri specifice, consimțământ pe care îl poate revoca în orice moment. Datele sensibile/particulare sunt date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase sau filozofice sau apartenența la un sindicat, precum și care prelucrează date genetice, date biometrice destinate identificării în mod unic a unei persoane fizice, date referitoare la sănătate sau viața sexuală sau orientarea sexuală a persoanei.

COMUNICAREA DATELOR

Comunicarea datelor este facultativă, cu excepția celor indicate ca fiind obligatorii sau necesare pentru a permite prestarea serviciilor; această comunicare este o obligație contractuală, ca cerință a contractului și este necesară pentru încheierea acestuia și pentru prestarea în consecință a serviciilor solicitate. Servicii care altfel nu pot fi furnizate.

METODA DE PRELUCRARE A DATELOR ȘI EXISTENȚA UNUI PROCES AUTOMAT DE LUARE A DECIZIILOR

Datele cu caracter personal trimise prin procedurile de înregistrare la serviciile noastre sunt prelucrate de Euroconnect Bacău Srl cu instrumente preponderent automatizate și pentru timpul strict necesar pentru atingerea scopurilor pentru care au fost colectate.

Măsuri de securitate specifice sunt respectate de către Controlorul de date pentru a preveni pierderea datelor, utilizarea ilicită sau incorectă și accesul neautorizat.

Datele cu caracter personal sunt înregistrate și stocate în baze de date electronice deținute de Operatorul de Date și stocate pe servere de pe teritoriul țărilor aparținând Uniunii Europene (UE) cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de Euroconnect Bacău Srl prin reprezentanții săi, responsabili cu managementul site-ului și activitățile de marketing.

Datele cu caracter personal pot fi aduse la cunoștința angajaților sau colaboratorilor Biroului de Marketing Euroconnect Bacău Srl care, operând sub autoritatea directă a Operatorului de date, sunt desemnați ca procesatori de date sau persoane însărcinate cu prelucrarea în conformitate cu legislația în vigoare în materie și care vor primi instrucțiuni adecvate în acest sens operațional; același lucru se va întâmpla, în cazul Operatorului de date și a Managerului desemnat de către Operatorul de date, față de persoanele desemnate, angajații sau colaboratori ai Euroconnect Bacău Srl.

Se înțelege că consimțământul special se referă la prelucrarea datelor cu excepția celor strict necesare operațiunilor și serviciilor solicitate de utilizator la momentul aderării, întrucât consimțământul nu este necesar pentru aceste activități.

După înregistrarea necesară pentru serviciul solicitat, în cazul în care utilizatorul intenționează să solicite/să profite de alte servicii furnizate de Euroconnect Bacău Srl sau de alte companii partenere sau în orice caz controlate sau conectate de acesta, acesta poate folosi acreditările (nume utilizator/ e-mail/parolă) utilizat deja pentru prima înregistrare.

Acolo unde este necesar, pot fi solicitate date suplimentare, necesare pentru prestarea serviciilor suplimentare solicitate.

În orice moment, utilizatorul poate reciti informațiile și modifica consimțământurile acordate anterior, poate verifica și/sau modifica starea serviciilor active și, eventual, poate solicita servicii suplimentare.

Furnizarea datelor este facultativă, cu excepția celor indicate ca fiind obligatorii și necesare pentru a permite prestarea serviciilor.

Prelucrarea în scopuri de marketing va avea loc folosind instrumente tradiționale (poștă) și prin utilizarea tehnicilor de comunicare la distanță, precum telefon, chiar și fără operator, e-mail, mms, sms.

 Euroconnect Bacau Srl va folosi și datele personale în scopuri administrative și contabile și pentru executarea obligațiilor contractuale; în aceleași scopuri, datele cu caracter personal vor fi comunicate către societățile asociate sau conectate.

Adresa de e-mail va fi utilizată, în temeiul și în sensul Regulamentului UE nr. 679/2016 și pentru vânzarea directă a produselor sau a serviciilor similare celor deja achiziționate de către utilizator/client.

Logica folosită este aceea de a permite Utilizatorului/Interesatului să poată beneficia de serviciile solicitate de la Proprietarul datelor în cel mai simplu și rapid mod dar cu respectarea legislației în vigoare.

INFORMAȚII CARE TREBUIE COMUNICATE DACĂ DATELE AU FOST OBȚINUTE DE LA ALȚI RESPOSABILI CU PROTECȚIA DATELE PERSONALE în conformitate cu ex art.14 GDPR

În cazul în care datele cu caracter personal au fost furnizate de persoana vizată unui Operator altul decât Euroconnect Bacău Srl, acest Operator, pe lângă informațiile ilustrate mai sus, comunică, la simpla solicitare a persoanei vizate pe adresa de e-mail a Operatorului de date, sursa din care provin datele personale.

LOCUL PRELUCRĂRII DATELOR

Datele cu caracter personal comunicate de către părțile interesate pot fi prelucrate la sediul social și secundar al Operatorului de date și la persoanele împuternicite responsabile cu prelucrarea datelor.

INFORMATII FINALE

Euroconnect Bacău Srl își rezervă dreptul de a modifica parțial sau complet Politica de confidențialitate sau pur și simplu de a actualiza conținutul acesteia (de exemplu, în urma modificărilor aduse legislației aplicabile). Euroconnect Bacau Srl va publica orice actualizări pe acest site, prin urmare vă invităm să verificați periodic informațiile pentru a vă cunoaște drepturile.

Chat direct
Aveti nevoie de ajutor ?
Scan the code
Buna ,
Cum te putem ajuta ?